Giới thiệu

1. Phòng Tổ chức - Hành chính do Hiệu trưởng quyết định thành lập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy nhà trường, tổ chức cán bộ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn phòng.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính có các nhiệm vụ sau:
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Trường phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Trường;
b) Lập kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, giảng viên, người lao động hàng năm trình Hiệu trưởng quyết định;
c) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và hợp đồng lao động với giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường; 
d) Tham mưu cho Hiệu trưởng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường;
e) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ban hành các quy chế, quy định phù hợp với  các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Trường và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
f) Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của Trường và thực hiện chế độ thi đua khen thưởng giảng viên, cán bộ, nhân viên; là ủy viên thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng cán bộ, viên chức của Trường;
g) Thực hiện các chế độ, chính sách cho giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường theo các quy định của pháp luật và của Trường;
h) Tổ chức quản lý việc sử dụng con dấu trong Trường; thực hiện hoạt động văn thư, lưu trữ; trình Hiệu trưởng ký các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
i) Cấp và sao các loại văn bản theo quy định của pháp luật cho giảng viên, cán bộ, người lao động của Trường;
j) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Trường;
k) Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo sức khỏe của giảng viên, cán bộ, nhân viên trong nhà Trường;
l) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với Trường;
m) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Hiệu trưởng yêu cầu;
n) Tổ chức thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và trước hạn;
o) Tổ chức thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác văn phòng;
p) Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 


 

6. Nguyễn Thị Ái Lê, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật

Email: ntale@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

--%>
Top