Hồ sơ tuyển dụng giảng viên

Hồ sơ tuyển dụng giảng viên

 

STT Tên văn bản
Biểu mẫu (bấm vào tên file tương ứng để tải xuống)
 1  Nội dung cần chuẩn bị
 dhl_Noidungcanchuanbi.doc
 2  Đơn dự tuyển
 dhl_don-du-tuyen.doc
 3  Sơ yếu lý lịch
 Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng trong tuyển dụng
 4  Phiếu đăng ký môn giảng
 dhl_dangkymongiang.doc
 5  Bản cam kết bổ sung hồ sơ
 dhl_bang cam ket nop bo sung.doc
 6  Lý lịch khoa học   Mẫu lý lịch khoa học.doc
--%>
Top