Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ:

a. Tổ chức – Cán bộ:

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà trường phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của nhà trường;

-  Lập kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm trình Hiệu trưởng quyết định;

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và hợp đồng lao động với giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường;

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong trường tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường;

-  Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của nhà trường;

-  Thực hiện các chế độ, chính sách cho giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường theo các quy định của pháp luật và của nhà trường;

-  Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

-  Thực hiện các quy chế về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên trường theo Pháp luật lao động, cán bộ công chức và theo các quy chế của nhà trường.

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường.

b. Hành chính – Văn phòng:

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ban hành các quy chế, quy định phù hợp với  các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

-  Tổ chức quản lý việc sử dụng con dấu trong nhà trường; thực hiện hoạt động văn thư, lưu trữ; trình Hiệu trưởng ký các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

-  Cấp và sao các loại văn bản theo quy định của pháp luật cho giảng viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường;

-  Chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức hàng năm của trường.

-  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác với Trường;

-  Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Hiệu trưởng yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác văn phòng.

Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng: Phan Lê Hoàng Toàn 

Học vị: Ths. Luật học

Email: plhtoan@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/133-135

 

Chuyên viên, Nhân viên:

1. Lê Thị Hoàng Liên, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Kinh tế

Email: lthlien@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/136

Phụ trách : Văn thư - Lưu trữ của Trường

2. Nguyễn Ngọc Phương Loan, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Triết học, luật học

Email: nnploan@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 39400989/ 135

Phụ trách:

- Quản lý hồ sơ cán bộ, giảng viên, chuyên viên;

- Quản lý tuyển dụng; Theo dỗi tăng giảm nhân sự;

- Quản lý HĐLĐ, hành chính văn phòng;3. Trần Văn Thành, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Email: ttqtrang@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/136

Phụ trách

- Cập nhận theo dỗi biến động nhân sự;

- Quản lý theo dỗi lương; BHXH; BHYT; BHTN; Hưu trí;

- Thực hiện các báo cáo thống kê;

- Công tác hành chính văn phòng, báo cáo tháng.

4. Đoàn Xuân Quang, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Email: dxquang@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

Phụ trách

- Thi đua, khen thưởng;

- Hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện các loại báo cáo của Trường;

 

Top