Tạp chí Khoa học pháp lý

PHÉP NĂM CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Cao Vũ Minh

 

2

Hà Ngọc Quỳnh Anh

 

3

Trần Thị Thùy Dương

 

 

 

4

Đặng Phước Thông

 

 

 


--%>
Top