Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Phan Lê Hoàng Toàn

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: plhtoan @hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/133-135

 

Chuyên viên 

1. Lê Thị Hoàng Liên - chuyên viên phụ trách văn thư

Học vị: Cử nhân

Email: lthlien@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/136

 

2. Nguyễn Ngọc Phương Loan- chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Email: nnploan@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 39400989/ 135

 

3. Trần Văn Thành- chuyên viên

Học vị: Thạc sỹ Luật 

Email: tvthanh@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/135

 

4. Đoàn Xuân Quang- chuyên viên

Học vị: Cử nhân, học viên cao học

Email: dxquang@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

 

5. Phạm Quang Vũ- chuyên viên

Học vị: Cử nhân tin học

Email: pqvu@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

Tổng số phiếu: 0
Top