Hồ sơ tuyển dụng giảng viên

 
STT Tên văn bản
Dowload
 1  Nội dung cần chuẩn bị
 dhl_Noidungcanchuanbi.doc
 2  Đơn dự tuyển
 dhl_don-du-tuyen.doc
 3  Sơ yếu lý lịch
 dhl_soyeulylich.doc
 4  Phiếu đăng ký môn giảng
 dhl_dangkymongiang.doc
 5  Bản cam kết bổ sung hồ sơ
 dhl_bang cam ket nop bo sung.doc
Top